Doświadczenie
Działamy od 2010
Wysoka jakość
oparta na wiedzy
Terminowość
Zawsze na czas
ZADZWOŃ +48 694 460 538

Projektowana Charakterystyka Energetyczna

Czym jest projektowana charakterystyka budynku?

Projektowana charakterystyka energetyczna stanowi jeden z elementów projektu budowlanego i wymagana jest dla budynków nowo projektowych lub przebudowywanych. Projektowana charakterystyka energetyczna jest wyznaczana według tej samem metodologu co świadectwa charakterystyki energetycznej z tym, że projektowana charakterystyka dotyczy budynków projektowanych, a świadectwo charakterystyki budynków wybudowanych. Celem charakterystyki jest sprawdzenie rozwiązań zastosowanych w projekcie architektoniczno-budowlanym względem wymagań obowiązujących warunków technicznych oraz informacja o projektowanym zapotrzebowaniu budynku na energię.

Dane zawarte w charakterystyce są również bardzo cenne dla Inwestorów którzy już na etapie projektu mogą określić przewidywane koszty utrzymania budynku i porównać je z aktualnymi standardami.

Oferujemy Państwu przygotowanie kompletnej charakterystyki energetycznej budynku, jak również wsparcie przy doborze rozwiązań technicznych w celu spełnienia wymagań dla poszczególnych obiektów budowlanych. Podczas realizacji ściśle współpracujemy z projektantami w celu dobru optymalnych rozwiązań technologicznych dostosowanych do rodzaju budynku. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na dobór rozwiązań energetycznych które przynoszą Inwestorom wymierne oszczędności podczas użytkowania budynków.

Skontaktuj się z nami w celu przygotowania bezpłatnej wyceny charakterystyki

Informacje zawarte w charakterystyce budynku:

Ikona - chart

Roczny bilans zużycia energii w budynku

Podsumowanie rocznego zapotrzebowania na energię poszczególnych rodzajów instalacji: ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, oświetlenie, klimatyzacja

Ikona - wskaźnik EP

Zapotrzebowanie na energię pierwotną

Informacja o wartości oraz spełnieniu wymagań w zakresie zapotrzebowania na energie pierwotną EP wraz z podaniem wartości granicznej dla danego typu budynku

Ikona - przenikanie ciepła

Właściwości cieplne przegród

Właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian, dachu, drzwi, okien wraz ze sprawdzeniem aktualnie obowiązujących wartości granicznych       

Ikona - projektowanie

Parametry sprawności instalacji

Wyznaczone parametry sprawności całkowitej zaprojektowanej instalacji ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz klimatyzacji (jeżeli występuje)       

Ikona - audyt

Informacje o spełnieniu wymagań

Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają określone w przepisach wymagania dotyczące oszczędności energii

Ikona - oświetlenie

Propozycja rozwiązań ekologicznych

Porównanie zaprojektowanych rozwiązań z możliwymi do wdrożenia, alternatywnymi rozwiązaniami ekologicznymi wraz z podaniem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych

Warunki techniczne jakie należy spełnić

Na etapie sporządzenia projektowanej charakterki energetycznej analizuje się między innymi wpływ zastosowanych rozwiązań budowlanych oraz różnych źródeł ciepła na końcowe zapotrzebowanie energetyczne budynku. Celem projektowanej charakterystyki energetycznej jest stwierdzenie, że zastosowane w projekcie budowlanym rozwiązania architektoniczne i instalacyjne spełniają obowiązujące warunki techniczne w zakresie:

Izolacyjność cieplna przegród U

Konstrukcja przegród zewnętrznych (ściany, okna, dach itp.) oraz ich izolacja termiczna powinna zapewnić spełnienie minimalnych wymagań dotyczących oszczędności energii określonych w obowiązujących warunkach technicznych. W tym celu sprawdzany jest wyliczony współczynnik przenikania ciepła U każdej z przegród względem maksymalnych dopuszczalnych wartości. Z tego warunku mogą być zwolnione budynki produkcyjne, gospodarcze i magazynowe, jeżeli taka inwestycja nie byłaby uzasadniona ekonomicznie.

Zapotrzebowanie na energię pierwotną EP

Roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną EP do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia wbudowanego powinna być mniejsza od wartości granicznych określonych dla danego rodzaju budynku. Wartości te są ustalone w obowiązujących warunkach technicznych.

Kondensacja pary wodnej w przegrodzie

Należy sprawdzić czy w zaprojektowanych przegrodach zewnętrznych nie występuje ryzyko wykroplenia się w nich pary wodnej. Kondensacja pary na powierzchni przegród możesz spowodować zniszczenie niezabezpieczonych przed wilgocią materiałów budowlanych (powstawanie grzybów, pleśni). Sprawdzenie warunku wykroplenia pary wodnej w przegrodzie wykonuje się dla poszczególnych miesięcy, na podstawie warunków klimatycznych tj. wilgotności, temperatury zewnętrznej i wewnętrznej panującej w budynku lub pomieszczeniu.

Zobacz przykładową projektowaną charakterystykę

Analiza wykorzystania systemów alternatywnych

Analiza, podobnie jak projektowana charakterystyka energetyczna wymagana jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbudowę i stanowi element projektu budowlanego. Analizę wykonuje się dla budynków dla których są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów zaopatrzenia w energię. Oferujemy przygotowanie kompletnej analizy możliwości wykorzystania systemów alternatywnych. Częścią każdej analizy są informacje dotyczące analizowanych systemów oraz opis wybranego wariantu. W przypadku braku możliwości  zastosowania systemów alternatywnych, przygotujemy odpowiednią informację wraz z uzasadnieniem.

Zakres analizy

Każdorazowo sprawdzamy istnienie takich możliwości zastosowania systemów alternatywnych, a w przypadku gdy są one dostępne przeprowadzamy pełną analizę. Analiza obejmuje minimum informacje:

  • roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia
  • dostępne nośniki energii (warunki techniczne)
  • wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej
  • obliczenia optymalizacyjne i porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię
  • wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię